1. Topock house rental - Kitchen area.
  2. Needles house rental
  3. Needles cottage rental